, , , ,

Cu(II) Pyropheophorbide a

340,00 685,00 

Catalog No.: 41184

10 mg, 25 mg

CAS No.: 223258-44-4, Molecular Formula: C33H32CuN4O3, Molekular Weight: 596.19, Purity: >95%

gram

0,001, 0,005, 0,01, 0,025, 0,05, 0,1, 0,25, 1000, 2,5, 500, 0,5, 1, 5, 10, 25, 50, 100

Shopping Cart