, ,

5,10,15,20-Tetrakis(2-methoxyphenyl)-21,23H-porphyrin (1-3% Chlorin)

245,00 550,00 

Catalog No.: U34635

Catalog No.: 29114-94-1,

Alternative Names: meso-Tetra(2-methoxyphenyl) porphine

gram

0,005, 0,01, 0,025, 0,05, 0,1, 0,25, 2,5, 0,5, 1, 5, 10, 25, 50, 100

Shopping Cart