, , , ,

5-Methyl-2′-deoxycytidine

35,00 1.150,00 

Catalog No.: CS-W012794

1 g, 5 g, 10 g, 25 g, 100g

Name 5-Methyl-2′-deoxycytidine
Cat. No. CS-W012794
CAS No. 838-07-3
MDL. MFCD00006549
Formula C10H15N3O4
M. Wt. 241.24
SMILES: OC[C@@H]1[C@@H](O)C[C@H](N2C(N=C(N)C(C)=C2)=O)O1

Chemscene Product

gram

1, 5, 10, 25, 100

Shopping Cart